Available courses

เปลี่ยนโดเมนใหม่ ให้นักเรียนสร้าง password ใหม่ครับ
ขออภัยในความไม่สะดวก
= = = = = = = = = = = = = 
ไฟฟ้าเคมี ม.5 สำหรับนักเรียนโครงการ SMA
1. เลขออกซิเดชัน
2. ปฏิกิริยารีดอกซ์และการดุลสมการรีดอกซ์
3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี
4. เซลล์กัลวานิก
   4.1 แผนภาพเซลล์
   4.2 ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานอิสระกิบส์
   4.3 ศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กโทรด
   4.4 สมบัติของค่าศักย์ไฟฟ้า
   4.5 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
5. สมการของเนินสท์
6. ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และค่าคงที่สมดุล
7. เซลล์ความเข้มข้น
8. ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก
9. การสึกกร่อน
10. เซลล์อิเล็กโทรไลติก
11. ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลติก