รายวิชาที่มีอยู่

721-111 เคมีทั่วไป 1 อ.โรมรัน ชูศรี
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ของแข็ง อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น แก๊ส

721-115 หลักเคมี อ.โรมรัน ชูศรี
ภาคเรียนที่ 1
ของเหลวและสารละลาย
สมบัติของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์เคมีเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างอะตอม, สมบัติของธาตุและธาตุทรานซิชัน
พันธะเคมี
สมบัติของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์เคมีเบื้องต้น

721-251 เคมีวิเคราะห์ อ.โรมรัน ชูศรี
การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก บทนำวิธีการไทเทรต การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์

721-252 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ อ.โรมรัน ชูศรี
ปฏิบัติการที่ 1 การหาปริมาณซัลเฟตโดยการตกตะกอนในรูปของแบเรียมซัลเฟต
ปฏิบัติการที่ 6 การไทเทรตแบบตกตะกอน
ปฏิบัติการที่ 7 การไทเทรตแบบรีดอกซ์
ปฏิบัติการที่ 8 การหาปริมาณแคลเซียมในสารตัวอย่าง
ปฏิบัติการที่ 11 การหาความกระด้างของน้ำ