รายวิชาที่มีอยู่

721-113 เคมีทั่วไป 2 อ.โรมรัน  ชูศรี

ไฟฟ้าเคมี ธาตุแทรนซิชัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล

721-351 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ อ.โรมรัน ชูศรี
1. Flow injection analysis
2. Introduction to electroanalytical chemistry
3. Conductometry
4. Potentiometry
5. Voltammetry

721-352 ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ อ.โรมรัน ชูศรี
ปฏิบัติการโพเทนชิโอเมทรี

721-478 เคมีสำหรับครู อ.โรมรัน ชูศรี
อะตอมและสมบัติของธาตุ  พันธะเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และเคมีไฟฟ้า